https://spocondor.nl/wp-content/themes/gymappstest Passend onderwijs | SPO Condor

Passend onderwijs

Samenwerkingsverband Stromenland
SPO Condor is een onderdeel van het Samenwerkingsverband Stromenland. Hierin werken 24 besturen met 167 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs met elkaar samen. Als netwerkorganisatie zorgen wij voor passend onderwijs voor alle leerlingen in de regio.

Ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen
Voor passend onderwijs is een goede samenwerking tussen leerling, ouder(s) en school heel belangrijk.
Het ouder- en jeugdsteunpunt helpt u daarbij. Klik hier voo rmeer info.
 
Ondersteuningsplatform GHUM
Het werkgebied van Stromenland is groot, daarom is het opgedeeld in 4 zogenaamde ondersteuningsplatforms (regio’s). SPO Condor maakt deel uit het ondersteuningsplatform GHUM.
Samen met de stichting SPOG maken wij beleid t.a.v. Passend Onderwijs

SPO Condor legt de focus op drie onderdelen:

Basisondersteuning bieden
Leerlingen van SPO Condor krijgen binnen het ondersteuningsplatform al in een vroegtijdig stadium de ondersteuning die past bij hun specifieke onderwijsbehoeften. Omdat de bovenschoolse ondersteuning van elke stichting al snel ingeschakeld kan worden, zijn zij in staat om op een handelingsgerichte wijze ondersteuningsbehoeften te signaleren en vervolgens vast te stellen zoveel mogelijk in samenwerking met de leerkrachten. Waar voorheen uitgegaan werd van de beperking van een leerling, zetten we nu de onderwijsbehoefte van de leerling centraal.

Preventie 
SPO Condor streeft een hoog niveau van basisondersteuning na. Bedachte interventies worden samen met de bovenschoolse ondersteuning besproken. Daarnaast is eigenaarschap bij de leerkracht een speerpunt in de ondersteuning. Leerkrachten kennen hun eigen talenten en (on)mogelijkheden. Door een verscheidenheid aan experts vanuit de bovenschoolse ondersteuning hebben zij vroegtijdig een bijdrage geleverd aan de versterking van de basisondersteuning van de Condorscholen. Binnen de scholen wordt er middels collegiale consultatie en intervisie de expertise van leerkrachten versterkt. Leerkrachten kunnen hulpvragen formuleren in termen van onderwijsbehoeften. Leerkrachten ervaren een ontwikkeling in competenties om leerlingen met verschillende onderwijsbehoeften te kunnen begeleiden.

Signalering van ondersteunings- en handelingsvragen
De eerste signalering is vooral een combinatie van leerkracht/ leerkracht, IB-er en ouders. Daarbij wordt er gekeken naar kansen en belemmeringen, zowel bij het kind, de leerkracht als de ouders en hun ondersteunings- en handelingsvragen. Door het handelingsgericht werken en het werken met een groeidocument, kijkt de leerkracht  samen met de ouders en de bovenschoolse ondersteuning naar het kind en kunnen extra ondersteuningsbehoeften signaleren. De ondersteuningsbehoeften worden vervolgens vertaalt in reële plannen.