https://spocondor.nl/wp-content/themes/gymappstest *** AVG | SPO Condor

*** AVG

Sinds 25 mei 2018 is een nieuwe Europese privacywet van toepassing: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt nieuwe en verdergaande eisen aan de omgang met persoonsgegevens. De AVG formuleert een aantal belangrijke principes voor gegevensverwerking:

  • Het gebruik van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die rechtmatig, behoorlijk en transparant is;
  • Het gebruik van die gegevens gebeurt alleen voor een uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel (doelbinding) en op een in de AVG genoemde grond (grondslag);
  • Er worden niet meer persoonsgegevens gebruikt en vastgelegd dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor het wordt verwerkt (dataminimalisatie);
  • Het gaat om juiste en geactualiseerde gegevens met redelijke maatregelen om waar nodig te rectificeren of te wissen (juistheid van de gegevens).

 Gaandeweg de schoolloopbaan worden veel gegevens van leerlingen en leerkrachten verzameld, opgeslagen en ook gedeeld. Het is van belang dat dit op een juiste en veilige manier gebeurt. Het schoolbestuur SPO Condor is hiervoor verantwoordelijk voor.
Daarvoor is een privacy-beleid ontwikkeld. Dit beleid is van toepassing op alle scholen die onder SPO Condor vallen. Het privacy-beleid is voorgelegd aan de GMR en heeft hiervoor de instemming gegeven.

Privacy-coördinatoren
De privacy-coördinatoren van SPO Condor zijn Harold Swinkels en Willian Verwijst. U kunt direct contact opnemen met hen: avg@spocondor.nl

Functionaris gegevensbescherming
De functionaris gegevensbescherming (FG) is de onafhankelijke externe contactpersoon: Stijn Sarneel van de Lumen Group. De FG'er controleert jaarlijks de gang van zaken binnen SPO Condor en geeft daarbij richtlijnen en adviezen. De FG'er is te benaderen via fg@lumengroup.nl

Voor meer info klik op deze link: AVG in het kort