GMR van SPO Condor

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Primair Onderwijs Condor bestaat uit tien leden.
Vijf ouders en vijf personeelsleden.
De GMR heeft een voorzitter en een secretaris gekozen. Het bevoegd gezag, vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder, adviseert de GMR. De hoofdtaak van de GMR is instemming of advies bij voorgenomen besluiten van het bestuur.
De omschrijving van de bevoegdheden van de GMR staat in het GMR reglement. 
 
     
De GMR vergadert vijf keer per jaar op het Condorkantoor in Beek Ubbergen. 
  
Afdrukken